top of page

Lokalisointi tuotteena

Kääntämisen ja lokalisoinnin eroista

Man reaching for both ends of a bridge in an attempt to 'bridge' gaps between cultures.

Hei, ja kiitos kiinnostuksestasi käännöspalvelujamme kohtaan! Kerromme tässä artikkelissa, miten lokalisointi- ja transcreation-tuotteet eroavat tavanomaisista käännöksistä. Näille kaikille tuotteille on oma käyttötarkoituksensa, joka määräytyy tavoitteen mukaan, eli sen perusteella, mihin teksti on menossa ja kenelle se on suunnattu. Toisinaan pelkällä käännöksellä ei kuitenkaan pystytä viestimään haluttua tarinaa ja apuun on pyydettävä kokenut kielen ammattilainen, joka tuntee kohdemaan kulttuurin.

 

Kun käännetään ilman lokalisointia, kohdeteksti pyritään pitämään sisällöllisesti mahdollisimman lähellä lähdetekstiä. Välillä vastaan tulee kuitenkin tekstejä, joita ei voi vain kääntää, vaan jotka on lokalisoitava. Vaikka käännöstuote soveltuukin moneen eri tarkoitukseen, sen soveltuvuus riippuu tekstin monimutkaisuudesta ja kirjoitustyylistä. Tässä artikkelissa esitetyistä huomioista ja eroista huolimatta käännös ei ole lokalisointiin verrattuna kuitenkaan millään tavoin huono vaihtoehto. Käännöstuote ei vain aina riitä, kun vaihdetaan kieliryhmästä ja kulttuurista toiseen. Käännöstuotteen hintaan ei myöskään ole laskettu mukaan tavanomaista pidempää aikaa, joka lokalisointiin kuluu.

 

Otetaanpa esimerkiksi espanjan kieli ja sen lukuisat variantit eri puolilla maailmaa. Vaikka espanjan eri variantteja puhuvat henkilöt saattavatkin ymmärtää toisiaan puhuttaessa, voi kirjoitetun tekstin ymmärtäminen olla vaikeaa, koska eri maanosien kulttuurit ovat kehittyneet niin erilaisiksi vuosisatojen saatossa. Eli jopa saman kielen sisällä kulttuurierot voivat olla niin suuria, että tekstin merkitys muuttuu kulttuurin mukaan. Tällöin on hyvä miettiä, miten lopputulokseen vaikuttaa vaikka se, että tekstin on kirjoittanut suomalainen, jolla ei ole mitään ymmärrystä esimerkiksi Amerikoissa käytettävien espanjan eri varianttien sanojen merkityksistä tai eroavaisuuksista. Tällaisissa tapauksissa tarvitaan lokalisoinnin ammattilaista, joka sovittaa tekstin kohdemaan kulttuuriin. Sanoilla voi olla hyvinkin erilainen merkitys eri kulttuureissa, kun viitataan esimerkiksi politiikkaan, uskontoon, perheyhteisön rakenteisiin, historian tapahtumiin tai vaikka vain paikallisen julkkiksen möläytykseen… Jo pelkästään kielikuvassa esiintyvä väri saattaa viitata veriseen vallankumoukseen ja viedä brändin viestiä aivan väärään suuntaan. Pelkkä väriin liittyvän ilmauksen vaihtaminen ei kuitenkaan riitä, vaan virke on kirjoitettava kokonaan uusiksi, sillä kielikuvat ovat joskus mahdottomia kääntää. Aikaan sidotut sanat voivat myös jopa viitata kyvyttömyyteen lunastaa esimerkiksi mainostekstissä annettu lupaus.

 

Mitä kauemmaksi alkuperäisestä kieliryhmästä ja kulttuurista käännös on menossa, sitä tärkeämpää lokalisointi on, jotta haluttu tarina tai tunne säilyy tekstissä. Alla olevan taulukon avulla voidaan valita sopiva käännöstuote lähdetekstin, kohdeyleisön ja odotuksien mukaan.

Kun tuotteeksi on valittu transcreation, kohdetekstissä on poikettava lähdetekstistä vielä enemmän kuin lokalisoinnissa. Tällöin tarina kirjoitetaan tarvittaessa kokonaan uudelleen, jotta kohdeteksti vastaa tyyliltään lähdetekstiä ja välittää halutun viestin. Transcreation vaatii hieman enemmän tekstin muokkausta, minkä vuoksi se myös maksaa enemmän kuin lokalisointi. Kohdetekstin käyttötarkoitus voi myös poiketa teksteistä, jotka on toteutettu eri tuotteena (kts. taulukko). Jotkin tekstit on oikeastaan pakko ”copy-kääntää” transcreation-tuotteena, jotta esimerkiksi blogitekstin käännöksestä saadaan laadultaan halutunlainen ja kohdeyleisölle ymmärrettävä.

 

Ajan ja rahan sijoittaminen sisällön lokalisointiin viestii siitä, että yritys välittää asiakkaistaan ja haluaa tarjota heille miellyttävän digitaalisen käyttökokemuksen. Pitkällä aikavälillä tämä houkuttelee uusia asiakkaita ja pitää myös vanhat asiakkaat brändiuskollisina.

bottom of page