top of page

Lokalisering som produkt

Skillnaden mellan översättning och lokalisering

Man reaching for both ends of a bridge in an attempt to 'bridge' gaps between cultures.

Hej, och tack för ditt intresse för våra översättningstjänster! I denna artikel berättar vi hur vår lokaliserings- och transcreationsprodukt skiljer sig från traditionella översättningar. Var och en av dessa produkter har sitt eget syfte som bestäms av textens mål, det vill säga var texten ska publiceras och vem texten är skriven för. I vissa fall kan dock en traditionell översättning inte förmedla den berättelse du vill berätta, och då är det en bra idé att anlita en erfaren språkspecialist som är djupt insatt i mållandets kultur.

 

När en text översätts utan lokalisering strävar översättaren efter att måltexten innehållsmässigt ligger så nära källtexten som möjligt. För vissa texter räcker detta inte, och då måste texten lokaliseras. Även om översättningsprodukten kan användas för många olika ändamål, beror dess lämplighet på  textens komplexitet och skrivstil. Iakttagelserna och skillnaderna som vi tar upp i denna artikel betyder inte att en översättning på något sätt skulle vara ett sämre alternativ än lokalisering. Vi vill bara poängtera att det inte alltid räcker med en översättning när man ska överföra ett budskap från en språkgrupp och kultur till en annan. Priset på översättningsprodukten tar inte heller i beaktande den längre tid som krävs för lokalisering.

 

Låt oss titta på spanska och dess olika varianter runt om i världen. Även om människor som talar spanska kan förstå varandras tal, kan det vara svårare för dem att förstå skriven text, då kulturerna i de olika kontinenterna har utvecklats i olika riktningar under århundradenas lopp. Kulturskillnaderna inom ett och samma språk kan vara så stora att textens hela betydelse ändras beroende på läsarens kultur. Dessutom är det bra att fundera på hur resultatet påverkas av det faktum att texten är skriven av en en person som troligtvis inte är insatt i innebörden eller skillnaderna mellan ord som används i de olika spanska varianterna inom Amerika. Då behövs det hjälp från en lokaliseringsexpert som kan anpassa texten till mållandets kultur. Ord har olika betydelser i olika kulturer, särskilt när det handlar om politik, religion, familjestrukturer, historiska händelser – eller bara något fånigt en lokal kändis sagt. Det kan handla om något så smått som en färg i ett idiomatiskt uttryck som hänvisar till en blodig revolution och tar varumärkets budskap åt fel riktning. Då räcker det inte med att byta färgen som används i uttrycket, utan hela uttrycket måste skrivas om, eftersom det kan vara omöjligt att översätta idiom. I vissa fall kan något så oskyldigt som tidsrelaterade begrepp indikera en oförmåga att uppfylla ett löfte i en reklam.

 

Ju större avståndet mellan måltextens och källtextens språkgrupp och kultur är, desto viktigare blir lokalisering för att bevara källtextens budskap och känsla. Tabellen nedan hjälper dig att hitta rätt översättningsprodukt med hänsyn till källtext, målgrupp och förväntningar.

Om du väljer transcreation kan den färdiga måltexten avvika från källtexten avsevärt mer än vid lokalisering. Vid behov skrivs texten helt om för att säkerställa att måltexten motsvarar källtextens stil och att den förmedlar det önskade budskapet. Transcreation kräver mer textbearbetning och är därför dyrare än lokalisering. Måltextens användningssyfte kan också avvika från källtextens ursprungliga användningssyfte (se tabell). Vissa texter, som till exempel blogginlägg, måste översättas som en transcreationprodukt för att säkerställa att texten behåller den önskade kvalitetsnivån och att den är begriplig för målgruppen.

 

När ett företag investerar tid och pengar på att lokalisera sina innehåll, meddelar de samtidigt att de bryr om sina kunder och vill ge dem en trevlig digital upplevelse. På lång sikt kommer detta att locka nya kunder och stärka befintliga kunders lojalitet.

bottom of page